Fastcar Kielce

+ 48 505 384 345

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW P.H.U. „FAST CAR” Michał Rzęsista
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez P.H.U. „FAST CAR” Michał Rzęsista (adres: ul. Kruszelnickiego 169, 25-669 Kielce).
2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę upoważnioną przez Najemcę zgodnie z pkt 3 Regulaminu, ww. wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez (zawsze spełniającą wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu) osobę wymienioną w umowie najmu lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.
4. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
5. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem (pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody) a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
6. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu.
7. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przy zawarciu umowy najmu klient dokonuje wpłaty kaucji w wysokości ustalonej w umowie najmu wg. obowiązującego cennika P.H.U. „FAST CAR” Michał Rzęsista.
Zasady używania pojazdu
9. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.
10. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),
c. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
d. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
e. utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
11. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych koszty napraw lub holowania samochodu poza granicami RP. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP.
12. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniu samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
a. holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
b. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
c. palenie tytoniu w samochodzie,
d. dokonywania w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
e. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w lit. „d” niniejszego punktu Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
13. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
Opłaty
14. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
15. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu.
Zwrot lub wymiana pojazdu
16. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie oddziału, w którym nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.
17. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w siedzibie Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.
18. Niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
19. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.
20. W wypadku braku zwrotu samochodu w miejscu zgodnym z umową i Regulaminem oraz w wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
21. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do zapłaty za brakujące paliwo.
22. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami:
a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
c. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,
d. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.
23. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.
24. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie zobowiązany do Naprawienia Szkody.
25. Opłata wskazana w Cenniku pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa.
26. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wykonanie umowy najmu, w tym za wady pojazdu, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy i Regulaminu.
27. Wszelkie reklamacje Najemca może składać także telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: fastcar.rzesista@wp.pl Wynajmujący rozpoznaje reklamacje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93), w szczególności art. 659 i n. oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia a w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Najemcy – w terminie 14 dni od przekazania wnioskowanych informacji przez Najemcę.
Serwis, przeglądy i naprawy
28. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km) lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do Naprawienia Szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu.
29. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Michał Rzęsista- tel. 505384345) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
30. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania
31. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (Michał Rzęsista- tel. 505384345) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Powiadomienie Wynajmującego o kradzieży samochodu lub utracie kluczyków do pojazdu pozwoli Wynajmującemu na zlokalizowanie pojazdu.
32. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.
Obowiązki Wynajmującego
33. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
34. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy.
Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
35. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w przypadku unieruchomienia pojazdu poza Unią Europejską. Ponadto udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu lub tablicy rejestracyjnej.
Ubezpieczenie pojazdów
Samochód posiada ubezpieczenie OC oraz AC. Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:
a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu,
f. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,
g. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
h. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
i. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,
j. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku Naprawienia Szkody.
Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest w oddziale Wynajmującego.
36. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
37. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem Naprawienia Szkody, rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie Szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

ZDARZENIE – OPŁATA
A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie (za każdy z wymienionych) 500 PLN
B. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 1000 PLN
C. Brak kołpaka oryginalnego (za każdy) 100 PLN
D. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 200 PLN
E. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata wg. cennika producenta + 35%
F Palenie tytoniu w samochodzie 500 PLN
G. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu 500 PLN
H Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 PLN
I. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 250 PLN
J. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą
K. Zwłoka w zwrocie samochodu Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki
L. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia Koszt usługi lub części +35%
M. Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy. 1000 PLN
N. Uzupełnienie brakującego paliwa – koszt brakującego paliwa.

P.H.U. „FAST CAR” Michał Rzęsista

………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem oraz odbiór Regulaminu

…………………………………………………………………………………………………………..
Podpis Najemcy

38. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków najmu pojazdu,
b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 2 i 39 Regulaminu,
c. dokonanie przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu oraz kaucji.
39. Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać:
a. ważny dowód osobisty, a w sytuacji, gdy Klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,
b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
c. gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za najem,
40. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta wymogów przewidzianych w pkt. 2 lub pkt. 39 Regulaminu
Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
41. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od
upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu.
42. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.
57. Z chwilą odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kaucji na zabezpieczenie roszczeń
przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu. Zapłata depozytu następuje w formie
gotówkowej.

Załącznik nr 1 REGULAMINU – CENNIK

Cennik do każdego samochodu

Rzetelna Firma

© 2016 Fast Car. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie strony internetowej - Symen.pl