Fastcar Kielce

+ 48 505 384 345

RODO

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).

W związku z realizacją PHU Fast Car Michał Rzęsista informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

 

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

Administratorem Danych Osobowych jest P.H.U. Fast Car Michał Rzęsista. Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fastcar-kielce.pl lub pisemnie na adres: P.H.U. Fast Car Michał Rzęsista, ul. Kruszelnickiego 169, 25-670 Kielce z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. P.H.U. Fast Car Michał Rzęsista przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

– przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,

– rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez P.H.U. Fast Car Michał Rzęsista.

2. Ponadto, P.H.U. Fast Car Michał Rzęsista może na podstawie odrębnej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia RODO] przetwarzać dane w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista,

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

 

3. Marketing, o którym mowa w pkt a) – b) powyżej może być realizowany przez P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. SMS, e-mail, MMS, aplikacja mobilna na telefonie oraz komunikacji za pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

 

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów w tym:

a) przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:

    • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 
    • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista 
    • dla realizacji uzasadnionego obowiązku prawnego Administratora DO wynikającego z przepisów prawa, podatkowych oraz rachunkowych;

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Przysługują Pani/Pan następujące prawa wynikające z Przepisów RODO:

a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora DO czy i w jakim zakresie są przetwarza dane osobowe;

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym: prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora DO

d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

e) prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora DO innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;

f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane dane osobowe przez P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista naruszają Przepisy RODO;

g) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora DO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt a) – g) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem DO (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

V. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zwartych z Panią/Panem umów,

b) podmioty uczestniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

c) podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz podmioty nabywające wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Pana/Pani naszych rachunków lub faktur w terminie

d) podmioty prowadzące usługi bankowe, w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty;

e) podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe;

f) podmioty realizujące usługi przewozowe;

g) podmioty drukujące korespondencję oraz obsługujące korespondencję od klientów;

h) biura informacji gospodarczej oraz BIK w celu otrzymania informacji o Pani/Pana zadłużeniu, które są dostępne w tych biurach;

i) Związek Banków Polskich w celu zweryfikowania czy Pani/Pana dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

j) podmioty świadczące na rzecz P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną.

j) Organy ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zawartej z P.H.U.Fast Car Michał Rzęsista umowy.

 

Rzetelna Firma

© 2016 Fast Car. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie strony internetowej - Symen.pl